Λογιστικές - Φοροτεχνικές

Δουλεύουμε μαζί για να χτίσουμε ένα πιο ισχυρό και κερδοφόρο μέλλον


Όραμα και Στόχοι

Λογιστήριο

            Η λογιστική οργάνωση των οικονομικών συναλλαγών μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας ή Οργανισμού, ανεξάρτητα μεγέθους, δεν γίνεται μόνο για την κάλυψη των αναγκών της φορολογικής διοίκησης και της αντίστοιχης νομοθεσίας, αλλά περισσότερο, διότι η λογιστική απεικόνιση της οικονομικής συναλλαγής – πληροφορίας, είναι η πηγή από όπου εκπορεύονται ποσοτικά και ποιοτικά μεγέθη   τα οποία   αξιολογούνται από τον επιχειρηματία – διοικητική ομάδα για την λήψη καθημερινών οικονομικών και επιχειρηματικών αποφάσεων.

  Ταυτόχρονα είναι και ο μηχανισμός αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας αυτών των αποφάσεων στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης – Οργανισμού.

Φορολογία

 Ο φόρος ως ποσοστό επί του εισοδήματος των φυσικών προσώπων και των κερδών των νομικών προσώπων είναι η αναλογική συμμετοχή των οντοτήτων σε άμεση σχέση με την οικονομική και φοροδοτική τους ικανότητα στα έσοδα της χώρας όπου έχουν οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα.

  Έσοδα τα οποία ανακατανέμονται και επιστρέφουν στην κοινωνία για την ανάπτυξη και ευημερία αυτής ως κρατικές δαπάνες και κοινωνικές παροχές.

  Στόχος μας είναι η εφαρμογή της εκάστοτε φορολογικής νομοθεσίας για την διασφάλιση της παραπάνω συμμετοχής των οντοτήτων σε σχέση με την οικονομική  και φοροδοτική τους ικανότητα.   


 


Λογιστικές Υπηρεσίες

  • Τήρηση απλογραφικών- διπλογραφικών βιβλίων Ν.4308/2014
  • Οργάνωση Ηλεκτρονικών Βιβλίων και Αρχείων (My Data)
  • Ενημέρωση περιόδου (εξαμήνου – τριμήνου – μηνιαία ή συνεχής) διοίκησης-εταίρων ή επενδυτών νομικών προσώπων για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και τις οφειλές σε ΑΑΔΕ – Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης –   Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα – ΟΤΑ - ΔΕΚΟ - Προμηθευτές – Πιστωτές και την εξυπηρέτηση αυτών.
  • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις – Οικονομικοί δείκτες
  • Λογιστική ενημέρωση και επίλυση χρόνιων και πολυετών εκκρεμοτήτων επιχειρήσεων από χειρόγραφη ή μηχανογραφική τήρηση (Β και Γ κατηγορίας Π.Δ 186/1992, Ν.2238/1994, Ν.4093/2012) έως και σήμερα.
  • Συγχωνεύσεις – Μετασχηματισμοί - Συστεγάσεις φαρμακείων.
  • Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης.
  • …….

 


Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

  • Δηλώσεις Φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.
  • Δηλώσεις έμμεσης φορολογίας (ΦΠΑ) – Ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
  • Δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων.
  • myDATA - Ηλεκτρονικά βιβλία
  • Δηλώσεις μεταβολές περιουσιολογίου (Ε9) - Πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ.
  • Μητρώο Ενάρξεις - Μεταβολές – Διακοπές – έκδοση κλειδαρίθμου.
  • Υποβολή Δήλωσης Στοιχείων Μίσθωσης (Μισθωτήρια)
  • Φορολογικά θέματα κατοίκων εξωτερικού.
  • Υποβολή Ενδικοφανών Προσφυγών.
  • Ρυθμίσεις φορολογικών οφειλών.
  • …..

 
Ρωτήστε μας για Λογιστικά - Φοροτεχνικά