Αναπτυξιακά προγράμματα - ΕΣΠΑ

Δουλεύουμε μαζί για να χτίσουμε ένα πιο ισχυρό και κερδοφόρο μέλλον


Σήμα Ανάπτυξης 

    Βρισκόμαστε δίπλα σας στην αναζήτηση των προγραμμάτων που θα βοηθήσουν εσάς και την επιχείρησης σας βρίσκοντας το πλέον κατάλληλο πρόγραμμα πάνω στις εκάστοτε ανάγκες σας.
Είμαστε ενημερωμένοι πλήρως για τα ενεργά και αναμενόμενα προγράμματα ώστε να υποβάλουμε και να 
παρακολουθούμε την πορεία τους με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.
 Κατανοούμε την ανάγκη για εξέλιξη, ευημερία και κερδοφορία  αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.


Για Επιχειρήσεις

·          Να ιδρύσω επιχείρηση (Ίδρυση επιχείρησης)

·          Εκσυγχρονισμός επιχείρησης – Επέκταση επιχειρηματικής δραστηριότητας

·      Επιδότηση  πρόσληψης ή κατάρτισης προσωπικού - Επιδότηση μισθολογικού κόστους ανάπτυξης και βελτίωσης δεξιοτήτων προσωπικού

·      Χρηματοδοτήσεις – Επιδοτήσεις για δαπάνες Καινοτομίας – Έρευνας και Ανάπτυξης

·    Επιδότηση - Χρηματοδότηση υπηρεσιών υποστήριξης – καθοδήγησης εκπόνησης επιχειρηματικών στρατηγικών – διάσωσης – επιβίωσης – ανάπτυξης
Τρέχοντα Προγράμματα 


Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών - Επανεκκίνηση εστίασης


Περιγραφή Δράσης:

Στήριξη των μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19, με την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους.


    Σε ποιους απευθύνεται:

                                 Επιχειρήσεις εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον                     έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ

 1. 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
 2. 56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
 3. 56.29.20: Αλλες υπηρεσίες εστίασης
 4. 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών.

Τι χρηματοδοτείτε:

Ενδεικτικές λειτουργικές δαπάνες που είναι επιλέξιμες για τη Δράση, στο πλαίσιο εφαρμογής επιλογής απλοποιημένου κόστους

 και υπολογισμού κατ' αποκοπή ποσού, μπορούν να είναι οι ακόλουθες:

 • Ενοίκια επαγγελματικού χώρου.
 • Δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης κλπ.
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη κλπ.)
 • Δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα κλπ.).
 • Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών.
 • Αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου).
 • Μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.

Περίοδος υποβολής:       από 14/05/2021 έως 30/7/2021

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) .

Κόστος υποβολής αίτησης : 300,00€

Αμοιβή σε εγκριθείσες προτάσεις : 4% επί της επιχορήγησης.Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας

Περιγραφή Δράσης:

Στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους και ενόψει της επίσημης έναρξης της τουριστικής δραστηριότητας για το 2021 υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19. Η στήριξη των επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθεί με την παροχή επαρκούς ρευστότητας για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητάς τους, μέσω της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης μέρους του κεφαλαίου κίνησης.

Σε ποιους απευθύνεται:

            Αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, ως φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020. Επισημαίνεται ότι αποκλείονται τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα.


Περίοδος υποβολής:       από 16/06/2021 έως 30/9/2021

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) .

Κόστος υποβολής αίτησης : 300,00€

Αμοιβή σε εγκριθείσες προτάσεις : 4% επί της επιχορήγησης.Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων


Περιγραφή Δράσης:

Στόχος της Δράσης είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των γραφείων των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων, προκειμένου να έχουν την δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης αλλά και να μπορούν να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στην διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης, σε δικαστήρια και σωφρονιστικά́ καταστήματα της χώρας, περιορίζοντας έτσι την απώλεια εισοδημάτων και υποστηρίζοντας την ικανότητα ανταπόκρισής τους σε απαιτήσεις ψηφιακού εκσυγχρονισμού των γραφείων τους.

Σε ποιους απευθύνεται:

              Τουριστικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή και ειδικότερα επιχειρήσεις φιλοξενίας κάθε μορφής, τουριστικά πρακτορεία,              καθώς και επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, των οποίων οι ΚΑΔ περιλαμβάνονται στην αναλυτική Πρόσκληση.

Περίοδος υποβολής:       από 16/06/2021 έως 30/7/2021

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) .

Κόστος υποβολής αίτησης : 150,00€


Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στον Δήμο Πειραιά


Περιγραφή Δράσης:

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19. Η δημόσια χρηματοδότηση    καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.500,00€ και μέγιστο τα 20.000,00€.

Σε ποιους απευθύνεται:

            Δικαιούχοι της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στο Δήμο Πειραιά.

                          Τι χρηματοδοτείτε:                         

  Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των αγορών εμπορευμάτων χρήσης
 • των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης
 • του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών
 • του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές - βιολογικές δραστηριότητες)
 • του συνόλου των διαφόρων λειτουργικών εξόδων.Περίοδος υποβολής:       από 16/06/2021 έως 31/8/2021

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) .

Κόστος υποβολής αίτησης : 300,00€

Αμοιβή σε εγκριθείσες προτάσεις : 4% επί της επιχορήγησης.


Εάν σας ενδιαφέρει συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας :

 


Για Ιδιώτη

·          Απασχόληση / εργασία / απόκτηση εργασιακής εμπειρίας                               Αναβάθμιση δεξιοτήτων - απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

·          Ίδρυση επιχείρησης : Αγρότες -/Αγροτικές ενισχύσεις  

-         Ίδρυση επιχείρησης : Νέοι επιστήμονες

·          Κατάρτιση / επιμόρφωση / συμβουλευτική / mentoring

·          Μαθητεία / πρακτική άσκηση / υποστήριξη εκπαίδευσης-έρευνας – Υποστήριξη καινοτομίας έρευνας

·          Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας – Εξοικονόμηση ενέργειας

·          Κοινωνική υποστήριξη – Οικιακή οικονομία


 
Βρίσκουμε το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για Εσάς