Ρυθμίσεις οφειλών

Δουλεύουμε μαζί για να χτίσουμε ένα πιο ισχυρό και κερδοφόρο μέλλον


Ρύθμιση & Ανάπτυξη

 Η Διαχείριση, με την αναδιάρθρωση – ρύθμιση –και παρακολούθηση της πορείας, των συνολικών οφειλών της επιχείρησης, του επιχειρηματία, και του ιδιώτη είναι πλέον κομβικής σημασίας διαδικασία στη λειτουργία της οικονομικής μονάδος,( επιχείρηση ή νοικοκυριό). Η διαχείριση συμπεριλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας – επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan) – προγράμματος ταμειακών ροών (Cash flow) και εφαρμογή όπου

απαιτείται στρατηγικής διάσωσης – επιβίωσης –σταθεροποίησης. Αναλυτικότερα θα βρείτε στο Site:

 


Κατηγορίες Ρυθμίσεων

        Φορολογικές (ΑΑΔΕ)

 • Αιτήσεις πάγιας ρύθμισης Ν.4152/2013  ως ισχύει.
 • Διαχείριση υφιστάμενων αιτήσεων Ν.4469/2017 (Εξωδικαστικός μηχανισμός).
 • Αιτήσεις Ν.4738/2020 ( Δεύτερη ευκαιρία – Νέος Πτωχευτικός).
 • Παρακολούθηση ρυθμίσεων Ν.4611/2019.
 • ...


Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

 • Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων  βάσει Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών Ν.4224/2013.
 • Μελέτη βιωσιμότητας – Επιχειρηματικό Πλάνο.
 • Προτάσεις αναδιάρθρωσης – ρύθμισης οφειλών.
 • Διαχείριση υφιστάμενων αιτήσεων Ν.4469/2017 (Εξωδικαστικός μηχανισμός).
 • Αιτήσεις Ν.4738/2020 ( Δεύτερη ευκαιρία – Νέος Πτωχευτικός).

Ασφαλιστικές (ΚΕΑΟ)

 • Αιτήσεις πάγιας ρύθμισης υποπαραγράφου ΙΑ.1 της §ΙΑ  Ν.4152/2013 ως ισχύει.
 • Διαχείριση υφιστάμενων αιτήσεων Ν.4469/2017 (Εξωδικαστικός μηχανισμός).
 • Αιτήσεις Ν.4738/2020 ( Δεύτερη ευκαιρία – Νέος Πτωχευτικός)
 • Παρακολούθηση ρυθμίσεων Ν.4611/2019.
 • ...


ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ


Ποιους αφορά :
Φυσικά και Νομικά πρόσωπα με ρυθμισμένες ή αρρύθμιστες οφειλές σε
ΑΑΔΕ – ΕΦΚΑ – ΚΕΑΟ – Τράπεζες.

Διαδικασία ρύθμισης :
Υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού της
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους.

Οφέλη απο την υποβολη αίτησης για ρύθμιση οφειλών:
Από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας
αναστέλλονται οι κατασχέσεις λογαριασμών και οι πλειστηριασμοί, δηλ. τα
αναγκαστικά μέτρα και οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθρο 18 Ν.4738/2020)

Οφέλη απο την ρύθμιση οφειλών βάση των διατάξεων του Ν. 4738/2020:
Ο Νόμος 4738/2020 προβλέπει τη διαγραφή βασικής οφειλής, προστίμων
προσαυξήσεων, τόκων εκπρόθεσμης καταβολής Δημοσίου - ΦΚΑ και τόκων
υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα, με την προϋπόθεση της πλήρους
αποπληρωμής του ποσού που θα προκύψει από τη ρύθμιση οφειλών

Ενδεικτικές περιπτώσεις διαγραφής οφειλών:
- Διαγραφή έως 75% της βασικής οφειλής προς το Δημόσιο και τους Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης στην περίπτωση των διμερών διαπραγματεύσεων ή
στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις όταν η προσφερόμενη λύση από τους
χρηματοδοτικούς φορείς προκύπτει από την αντιπρόταση των πιστωτών.,
- Διαγραφή έως 80% των απαιτήσεων των χρηματοδοτικών φορέων
(εξαιρουμένων των τόκων υπερημερίας για τους οποίους δεν υπάρχει όριο)
-Διαγραφή έως 95% των προστίμων του Δημοσίου και έως 85% προσαυξήσεων -
τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του Δημοσίου  (ΑΑΔΕ & ΦΚΑ).
 Δεν επιτρέπεται η διαγραφή βασικής οφειλής παρακρατουμένων φόρων,
επιρριπτομένων φόρων προς το Δημόσιο και παρακρατήσεων ασφαλιστικών εισφορών.

 
Ρωτήστε μας για την ρύθμιση των οφειλών σας